Warunki korzystania

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) - "FEWOS ROSTOCK RENTAL" Wynajmujący: Stefanie Zelenski, Augustenstraße 96, 18055 Rostock, FEWOS 1. Przyjazd / Wyjazd Przyjazd możliwy codziennie w godzinach od 16.00 do 12.00. Wyjazd musi nastąpić nie później niż do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Jeśli czas odjazdu zostanie przekroczony o więcej niż 30 minut, zostanie naliczona dodatkowa opłata za noc. Inne godziny przyjazdu i wyjazdu można uzgodnić indywidualnie z wynajmującym. Jeżeli najemca nie stawi się do północy w dniu przyjazdu, umowę uważa się za rozwiązaną po upływie 48 godzin bez powiadomienia wynajmującego. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może wówczas swobodnie dysponować obiektem. Z reguły nie dokonuje się (proporcjonalnej) spłaty czynszu z powodu wcześniejszego wyjazdu. 2. Generalnie możliwe są specjalne życzenia i uzgodnienia dodatkowe. Wymagają pisemnego potwierdzenia od wynajmującego. W przypadku zwierząt domowych należy określić rodzaj i wielkość, a dozwolone jest to tylko po uzgodnieniu. 3. Płatność Umowa najmu staje się ważna z chwilą wpłynięcia zaliczki na konto wynajmującego. Kaucja w wysokości 50% kwoty najmu jest płatna w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów rezerwacji. Po wpłaceniu kaucji, saldo jest płatne 30 dni przed wyjazdem. W przypadku niedotrzymania terminów płatności wynajmujący może odstąpić od umowy. Brak zapłaty jest uważany za odstąpienie od umowy i uprawnia najemcę do ponownego wynajmu. Dodatkowe koszty za wodę, W-LAN, odpady nie są naliczane. 4. Odstąpienie W każdej chwili możesz odstąpić od umowy. Odstąpienie musi mieć formę pisemną. W przypadku odstąpienia jesteś zobowiązany do zrekompensowania nam poniesionej przez nas szkody: • od dnia potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego do 15 dnia przed rozpoczęciem najmu, brak odszkodowania • od 14 dnia do 8 dnia przed rozpoczęciem najmu 50% ceny całkowitej • od 7 dnia do 4 dnia przed rozpoczęciem najmu 80% ceny całkowitej. Liczy się data otrzymania wiadomości o anulowaniu. Kwoty już zapłacone zostaną potrącone. Możesz zapewnić zastępcę, który zawrze umowę na określonych warunkach. Pisemne powiadomienie jest wystarczające. 5. Obowiązki Najemcy Najemca zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z wynajmowanymi przedmiotami (mieszkanie wypoczynkowe, inwentarz i obiekty zewnętrzne). Jeśli w okresie najmu w mieszkaniu wakacyjnym i/lub jego inwentarzu wystąpią szkody, najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego zarządcy nieruchomości FAVORENT lub bezpośrednio wynajmującemu. Wady i uszkodzenia zauważone już po przyjeździe należy niezwłocznie zgłosić zarządowi nieruchomości FAVORENT, w przeciwnym razie najemca ponosi odpowiedzialność za te szkody. Należy zapewnić rozsądny termin na usunięcie uszkodzeń i wad. Roszczenia z reklamacji, które nie zostaną zgłoszone natychmiast na miejscu, są wykluczone. Reklamacje, które wpłyną do Wynajmującego dopiero pod koniec pobytu lub po opuszczeniu apartamentu wypoczynkowego są również wyłączone z odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w wykonywaniu usług Najemca zobowiązany jest do uczynienia wszystkiego w ramach ciążącego na nim obowiązku prawnego: przyczynić się do usunięcia usterki i zminimalizowania ewentualnych szkód. W dniu wyjazdu najemca ma zabrać rzeczy osobiste, odpady domowe należy wyrzucić do wyznaczonych pojemników, naczynia należy przechowywać w czystości i umyć w szafkach kuchennych. 6. Ochrona danych Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, zmianę i/lub usunięcie niezbędnych danych o jego osobie w ramach zawartej z nim umowy. Wszystkie dane osobowe są traktowane z absolutną poufnością. 7. Odpowiedzialność Ogłoszenie zostało stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakikolwiek wpływ na wynajmowaną nieruchomość przez siłę wyższą, typowe w kraju przerwy w dostawie prądu i wody oraz burze. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności, takich jak oficjalne zamówienia, nagłe budowy lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami naturalnymi i lokalnymi. Jednak wynajmujący chętnie pomoże w rozwiązaniu problemów (o ile to możliwe). Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za korzystanie z udostępnionego sprzętu do zabawy i sportu. Przyjazd i wyjazd Najemcy na własną odpowiedzialność i odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste w przypadku kradzieży lub pożaru. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie. 8. Postanowienia końcowe Zdjęcia i tekst na stronie internetowej lub w ulotce służą jako realistyczny opis. Nie można zagwarantować 100% korespondencji z wynajmowaną nieruchomością. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyposażeniu (np. meblach) pod warunkiem, że są one równoważne. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieskuteczne postanowienie ma zostać zastąpione skutecznym, jak najbardziej zbliżonym do woli ekonomicznej i prawnej umawiających się stron. Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji i miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce zamieszkania wynajmującego.