Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden (AV) - "FEWOS ROSTOCK RENTAL" Verhuurder: Stefanie Zelenski, Augustenstraße 96, 18055 Rostock, FEWOS 1. Aankomst / vertrek Dagelijks mogelijke aankomst van 16.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur. Vertrek dient uiterlijk om 10.00 uur op de dag van vertrek plaats te vinden. Bij overschrijding van de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt een extra nacht in rekening gebracht. Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden overeengekomen. Indien de huurder op de dag van aankomst om middernacht niet verschijnt, wordt het contract geacht te zijn beëindigd na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrij over het object beschikken. Een (proportionele) aflossing van de huur wegens vervroegd vertrek vindt doorgaans niet plaats. 2. Speciale wensen en nevenafspraken zijn in principe mogelijk. Zij hebben een schriftelijke bevestiging van de verhuurder nodig. In het geval van huisdieren dient het type en de grootte te worden vermeld en zijn alleen toegestaan ​​in overleg. 3. Betaling Het huurcontract komt tot stand na ontvangst van de aanbetaling op de rekening van de verhuurder. De aanbetaling van 50% van het huurbedrag is verschuldigd binnen zeven dagen na ontvangst van de boekingsdocumenten. Nadat de borg is betaald, is het saldo 30 dagen voor vertrek verschuldigd. Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan de verhuurder zich terugtrekken uit het contract. Het niet betalen wordt beschouwd als intrekking en geeft de huurder het recht om opnieuw te verhuren. Bijkomende kosten voor water, W-LAN, afval worden niet in rekening gebracht. 4. Herroeping U kunt het contract op elk moment herroepen. De intrekking dient schriftelijk te geschieden. Bij herroeping bent u verplicht ons de schade te vergoeden die wij hebben geleden: • vanaf de dag van de boekingsbevestiging door de verhuurder tot de 15e dag voor aanvang van de huurperiode, geen vergoeding • vanaf de 14e dag tot de 8e dag voor aanvang van de huurperiode 50% van de totaalprijs • vanaf de 7e dag tot de 4e dag voor aanvang van de huurperiode 80% van de totaalprijs. De datum van ontvangst van uw annuleringsbericht telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. U kunt onder de genoemde voorwaarden voor een vervanger zorgen die uw contract aangaat. Een schriftelijke melding is voldoende. 5. Verplichtingen van de huurder De huurder verplicht zich de gehuurde zaken (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen) met zorg te behandelen. Indien er tijdens de huur schade aan het vakantieappartement en/of de inventaris ontstaat, is de huurder verplicht dit onmiddellijk te melden aan de vastgoeddirectie van FAVORENT of rechtstreeks aan de verhuurder. Reeds bij aankomst geconstateerde gebreken en beschadigingen dienen direct aan de verhuurder FAVORENT te worden gemeld, anders is de huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het verhelpen van schade en gebreken dient een redelijke termijn te worden gegund. Claims van klachten die niet direct ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Klachten die pas aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning door de verhuurder worden ontvangen, zijn eveneens uitgesloten van vergoeding. Huurder is gehouden bij eventuele verstoringen van de uitvoering alles te doen wat binnen zijn wettelijke verplichting ligt om: bijdragen aan het verhelpen van de storing en eventuele schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dient huurder persoonlijke eigendommen af ​​te halen, huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren, serviesgoed schoon en gewassen in de keukenkastjes te bewaren. 6. Gegevensbescherming De huurder gaat ermee akkoord dat noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd in het kader van de met hem gesloten overeenkomst. Alle persoonlijke gegevens worden met absolute vertrouwelijkheid behandeld. 7. Aansprakelijkheid De advertentie is naar ons beste weten tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op het gehuurde door overmacht, door in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en door storm. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. De verhuurder helpt echter graag met het oplossen van de problemen (voor zover dit mogelijk is). Aansprakelijkheid van verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sportuitrusting is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen in geval van diefstal of brand. Huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging. 8. Slotbepalingen Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. 100% correspondentie met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de uitrusting (bijv. meubilair) op voorwaarde dat deze gelijkwaardig zijn. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve bepaling die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert. Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.