Betingelser for brug

Generelle vilkår og betingelser (GTC) - "FEWOS ROSTOCK RENTAL" Udlejer: Stefanie Zelenski, Augustenstraße 96, 18055 Rostock, FEWOS 1. Ankomst / Afgang Daglig mulig ankomst fra kl. 16.00 til senest kl. 12.00. Afrejse skal ske senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Hvis afgangstiden overskrides med mere end 30 minutter, vil der blive opkrævet en ekstra nat. Øvrige ankomst- og afgangstider kan aftales individuelt med udlejer. Møder lejer ud ved midnat på ankomstdagen, anses kontrakten for opsagt efter 48 timer uden varsel til udlejer. Udlejeren eller dennes repræsentant kan herefter frit råde over genstanden. Der foretages som udgangspunkt ikke en (forholdsmæssig) tilbagebetaling af lejen på grund af førtidig afrejse. 2. Særlige ønsker og accessoriske aftaler er generelt mulige. De kræver skriftlig bekræftelse fra udlejer. Ved kæledyr skal type og størrelse angives og er kun tilladt efter aftale. 3. Betaling Lejekontrakten træder i kraft ved modtagelse af udbetalingen på udlejers konto. Depositum på 50% af lejebeløbet skal betales inden for syv dage efter modtagelsen af ​​reservationsdokumenterne. Efter depositum er betalt, forfalder restbeløbet 30 dage før afrejse. Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, kan udlejer træde tilbage fra kontrakten. Manglende betaling betragtes som fortrydelse og giver lejer ret til genudlejning. Yderligere omkostninger til vand, W-LAN, affald bliver ikke opkrævet. 4. Fortrydelse Du kan til enhver tid fortryde kontrakten. Fortrydelsen skal ske skriftligt. I tilfælde af fortrydelse er du forpligtet til at erstatte os for den skade, vi har lidt: • fra dagen for reservationsbekræftelsen fra udlejer til den 15. dag før lejeperiodens start, ingen erstatning • fra den 14. dag til den 8. dag før lejeperiodens start 50% af den samlede pris • fra den 7. dag til den 4. dag før lejeperiodens start 80% af den samlede pris. Datoen for modtagelse af din annulleringsbesked tæller. Allerede indbetalte beløb vil blive modregnet. Du kan stille en vikar til rådighed, som indgår din kontrakt på de angivne betingelser. Skriftlig meddelelse er tilstrækkelig. 5. Lejers forpligtelser Lejer forpligter sig til at behandle det lejede (ferielejlighed, inventar og udendørsfaciliteter) varsomt. Såfremt der opstår skader på ferielejligheden og/eller dens inventar under lejeperioden, er lejer forpligtet til straks at anmelde dette til FAVORENT ejendomsadministration eller til udlejer direkte. Mangler og skader, der allerede er konstateret ved ankomst, skal straks anmeldes til ejendomsadministrationen FAVORENT, ellers er lejer ansvarlig for denne skade. Der skal gives en rimelig frist til afhjælpning af skader og mangler. Krav fra klager, der ikke straks indberettes på stedet, er udelukket. Klager, der først modtages af udlejer ved opholdets afslutning eller efter fraflytning af ferielejligheden, er ligeledes undtaget fra erstatning. I tilfælde af forstyrrelser i ydelsen er lejer forpligtet til at gøre alt inden for rammerne af sin retlige forpligtelse til at bidrage til at afhjælpe fejlen og til at holde eventuelle skader, der måtte være opstået, på et minimum. På afrejsedagen skal lejer bortskaffe personlige ejendele, husholdningsaffald skal bortskaffes i de dertil beregnede containere, service skal opbevares rent og vasket i køkkenskabene. 6. Databeskyttelse Lejer accepterer, at nødvendige data om hans person vil blive opbevaret, ændret og/eller slettet som en del af den kontrakt, der er indgået med ham. Alle personlige data behandles med absolut fortrolighed. 7. Ansvar Annoncen er lavet efter vores bedste overbevisning. Vi hæfter ikke for påvirkning af det lejede ved force majeure, ved strøm- og vandsvigt, der er sædvanligt i landet, og ved storme. Ligeledes er der intet ansvar i tilfælde af uforudsigelige eller uundgåelige omstændigheder såsom officielle påbud, pludselige byggepladser eller forstyrrelser forårsaget af naturlige og lokale begivenheder. Udlejer hjælper dog gerne med at løse problemerne (så vidt det er muligt). Ansvar fra udlejers side for brug af det udleverede lege- og sportsudstyr er udelukket. Lejers ankomst og afgang er hans eget ansvar og ansvar. Udlejer hæfter ikke for personlige ejendele i tilfælde af tyveri eller brand. Lejer er fuldt ud ansvarlig for forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse. 8. Afsluttende bestemmelser Billeder og tekst på hjemmesiden eller i flyeren fungerer som en realistisk beskrivelse. 100% korrespondance med lejeboligen kan ikke garanteres. Udlejer forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udstyret (f.eks. møbler), forudsat at de er tilsvarende. Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende betingelser. Den ineffektive bestemmelse skal erstattes af en effektiv bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på de kontraherende parters økonomiske og juridiske vilje. Tysk lov gælder. Værneting og opfyldelsessted er udlejerens bopæl.