Terms of Use

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - "FEWOS ROSTOCK RENTAL" Majitel: Stefanie Zelenski, Augustenstraße 96, 18055 Rostock, FEWOS 1. Příjezd / Odjezd Denně možný příjezd od 16:00 do 12:00. Odjezd se musí uskutečnit nejpozději do 10:00 hodin v den odjezdu. Pokud je čas odjezdu překročen o více než 30 minut, bude účtována další noc. Jiné časy příjezdu a odjezdu lze dohodnout individuálně s pronajímatelem. Pokud se nájemce nedostaví do půlnoci v den příjezdu, má se za to, že smlouva byla ukončena po uplynutí 48 hodin bez oznámení pronajímateli. Pronajímatel nebo jeho zástupce pak může s objektem volně nakládat. (Poměrná) splátka nájemného z důvodu předčasného odjezdu se zpravidla neprovádí. 2. Zvláštní požadavky a doplňkové dohody jsou obecně možné. Vyžadují písemné potvrzení od pronajímatele. V případě domácích mazlíčků musí být uveden druh a velikost a jsou povoleny pouze po dohodě. 3. Platba Nájemní smlouva nabývá platnosti okamžikem připsání zálohy na účet pronajímatele. Záloha ve výši 50 % z částky pronájmu je splatná do sedmi dnů od obdržení rezervačních dokumentů. Po zaplacení zálohy je zůstatek splatný 30 dní před odjezdem. Při nedodržení platebních lhůt může pronajímatel od smlouvy odstoupit. Nezaplacení je považováno za odstoupení od smlouvy a opravňuje nájemce k opětovnému pronájmu. Další náklady na vodu, W-LAN, odpad nejsou účtovány. 4. Odstoupení Od smlouvy můžete kdykoli odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně. V případě odstoupení od smlouvy jste povinni nám nahradit škodu, kterou jsme utrpěli: • ode dne potvrzení rezervace pronajímatelem do 15. dne před začátkem doby pronájmu, bez náhrady • od 14. dne do 8. dne před začátkem doby pronájmu 50 % z celkové ceny • od 7. dne do 4. dne před začátkem doby pronájmu 80 % z celkové ceny. Počítá se datum přijetí vaší zprávy o zrušení. Již zaplacené částky budou započteny. Můžete poskytnout náhradníka, který uzavře vaši smlouvu za uvedených podmínek. Postačí písemné oznámení. 5. Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje s pronajatými věcmi (rekreační byt, inventář a venkovní zázemí) zacházet šetrně. Dojde-li během nájmu ke škodě na rekreačním bytě a/nebo jeho inventáři, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit správě nemovitosti FAVORENT nebo přímo pronajímateli. Nedostatky a poškození již zjištěné při příjezdu je nutné neprodleně nahlásit správě nemovitosti FAVORENT, jinak za tuto škodu odpovídá nájemce. K odstranění škod a závad musí být poskytnuta přiměřená lhůta. Nároky z reklamací, které nejsou nahlášeny ihned na místě, jsou vyloučeny. Z náhrady jsou vyloučeny i stížnosti, které ubytovatel obdrží až na konci pobytu nebo po opuštění rekreačního bytu. V případě jakýchkoliv poruch plnění je nájemce povinen učinit vše v rámci své zákonné povinnosti přispět k odstranění závady a minimalizovat případné vzniklé škody. V den odjezdu si nájemce odnese věci osobní potřeby, domovní odpad uloží do nádob k tomu určených, čisté a umyté nádobí uloží do kuchyňských skříní. 6. Ochrana údajů Nájemce souhlasí s tím, že nezbytné údaje o jeho osobě budou v rámci smlouvy uzavřené s ním uloženy, změněny a/nebo vymazány. Se všemi osobními údaji je zacházeno naprosto důvěrně. 7. Odpovědnost Inzerát byl vytvořen podle našeho nejlepšího vědomí. Neručíme za jakékoli ovlivnění pronajaté nemovitosti vyšší mocí, v tuzemsku obvyklými výpadky elektřiny a vody a bouřkami. Stejně tak neneseme odpovědnost v případě nepředvídatelných nebo nevyhnutelných okolností, jako jsou úřední příkazy, náhlá staveniště nebo poruchy způsobené přírodními a místními událostmi. Pronajímatel však rád pomůže s řešením problémů (v rámci možností). Odpovědnost pronajímatele za použití poskytnutého herního a sportovního vybavení je vyloučena. Příchod a odchod nájemce je na jeho vlastní odpovědnost a ručení. Pronajímatel neručí za osobní věci v případě krádeže nebo požáru. Nájemce je plně odpovědný za svévolné zničení nebo poškození. 8. Závěrečná ustanovení Jako realistický popis slouží fotografie a text na webových stránkách nebo v letáku. Nelze zaručit 100% shodu s pronajímanou nemovitostí. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny zařízení (např. nábytku), pokud jsou rovnocenné. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo neplatnými, nemá to vliv na platnost zbývajících podmínek. Neúčinné ustanovení má být nahrazeno ustanovením účinným, které se co nejvíce přibližuje ekonomické a právní vůli smluvních stran. Platí německé právo. Místem soudní příslušnosti a místem plnění je místo bydliště pronajímatele.